Mellanängens Campingförening.
                                   Vi i MCF lite snyggare, lite bättre!

MellanÄngens Campingförening

Ordningsregler

Mellan Ängens Campingförening

1: Uppsägning av golvplats, så ska golv ägaren själv ta bort golvet och återställa platsen. Om golv ägaren inte sålt sitt golv, var av styrelsen godkänt köparen. Om golv ägaren inte tar bort sina ägodelar, övergår ansvaret till föreningen. Eventuella kostnader debiteras golv ägaren.

2: Bommen skall låsas vid in och utfart.

3: Bortappad nyckel skall anmälas till styrelsen. Nyckel utlånas av styrelsen för att göra en ny, lånad nyckel skall lämnas tillbaka

4: Varje golv ägare ser till så att gräset är klippt under sin egen bil pga. brandrisken. (Vi har haft en gräsbrand pga. detta)

5: Golv ägaren är skyldig att städa runt sitt golv och se till att det ej fins brandfarliga vätskor tändstickor och vassa föremål, åtkomligt för barn.

6: Brandsläckare måste finnas vid varje golv. Samt vara väl synlig från entren.

7: Gasolflaskor max p 11

8: Varje golv skall ha sitt golvnummer väl synligt.

9:  Städdagar en på våren och en på hösten.

Minst en från varje golv skall närvara vid vår samt höststädning.

Vid noll närvaro från ett golv utgår ett vite på 500:-

10: Årsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast sista februari.. Den som inte sätter upp sitt tält betalar ändå full avgift. Är inte full avgift erlagd senast 31/05 tillfaller golvet föreningen.

11: Hundar måste hållas kopplade. Det är mycket barn, och även folk som är hund rädda.

12: Väderskydd får användas tillfälligt när man är här, t.ex. skjutbar gardin/partytälts vägg.(Inga fasta väggar/väderskydd får ej nitas/skruvas/spikas fast)

Då vi sen några år tillbaka får ha tältet uppslaget året runt så får man slå in tältet med press eller liknande över vintern (Så kallad vinterpack.) Men vi får inte ha fasta väggar på våra golv så from nu ska vinterpacketet vara nertaget from 1 maj om man har börjat att vistas på campingen.

13: Elverk är ej tillåtet.

14: På området fins 5 vattenposter med slangvindor det är ok att dra ut slangen och fylla sina dunkar vid tältet. Sen måste slangen rullas upp igen det är inte tillåtet att ha vatten framdraget till tältgolvet. (Var sparsam med vattnet.)

15: Till tak får användas grön eller grå press.

16: Vid vinterförvaring skall allt vara nermonterat packat och täckt med grön eller grå press.

17: Inga som helst om eller tillbyggnader av befintligt golv får påbörjas utan godkännande av styrelsen.

18: Medlem som inte planerar att sätta upp sitt tält skall meddela styrelsen detta och ange skäl.

Golv som står outnyttjade mer än 3 säsonger dvs. Att golvägaren inte sätter upp sitt tält

Övergår i föreningens ägo om inte särskilda skäl föreligger vid 3e säsongens slut.

19: Om en medlem t.ex. har väldigt skräpigt runt sitt golv eller bryter mot andra av skärgårdstiftelsens uppsatta regler. Så ska styrelsen ge medlemen en muntlig tillsägelse, om medlemmen inte bättrar sig så skickar styrelsen ut 2st skriftliga varningar sen blir medlemmen utesluten ur föreningen. Medlemen får då på sig att innan nästkommande säsongs början att antingen återställa platsen d.v.s. ta med sig allting eller sälja golvet till en av styrelsen godkänd köpare.

Om den f.d. medlemmen inte lyckats med något av ovanstående övergår golvet till föreningen01/04 nästkommande år.

               20:Mötesprotokoll.

                  

               extrastämman 27/04/2014

  

                  

               extrastämman 27/04/2014

  

  På stämman beslutades att en ny regel skulle införas för att styrelsen ska ha ett bra verktyg att få medlemmar med tvivelaktig betalnings moral att betala säsongsavgiften i tid.

Ny regel röstades igenom nämligen.

Hela avgiften skall vara betald 28/02.

Är inte full avgift erlagd läggs en förseningsavgift på 500: - på den nya räkningen som skickas ut.

Den skall vara föreningen tillhanda senast 31/03

Är inte full avgift erlagd 31/03 läggs ytterligare en förseningsavgift på 500: - på den nya räkningen som skickas ut.

Är inte full avgift erlagd 30/04 Blir berörda golvägare utesluten ur föreningen och är tvungen att innan säsongens slut 31/10 sälja sitt golv till en av styrelsen godkänd köpare.

Har golvägaren inte lyckas sälja sitt golv innan säsongens slut övergår golvet och allting som är kvar på golvet till föreningen.

21: Motordrivna lekfordon får köras på vårt område max en timma om dagen mellan kl.12:00 och 18:00.

från säsongen 2022 beslutades det på stämman att regel 22 inte gäller i partytältet så där får man får skrika hela natten.

22: Efter kl 24,00 skall samtal, musik samt andra aktiviteter

F

Vara begränsad så att inget annan golvägare blir störd.

Det innebär att man får begränsa samtalsnivån samt andra

ljud så att ingen annan medlem blir störd.

Undantag för denna regel är de fasta arrangemangen som festkommiten

ordnar för föreningen.

Exempel på dessa är midsommarafton och kräftskivan och kanske någon ytligare gemensam aktivitet.

Hantering av denna regel går till på följande sätt

Klagomål skall meddelas styrelsen per brev eller e-post

Vilket golv nr det gäller, vem det gäller, vilken tid det inträffade, vad som har hänt.

Den som skickar in ett klagomål ska uppge sitt eget namn och golvnr och telefon nr i brevet

som vi kan arkivera för framtiden.

Vi kommer att tillämpa ett varningssystem

Får vi in någon form av påtalande om att det förekommit

störande moment från någon medlem efter ovanstående tid

gäller följande

varning 1

Den berörda golvägaren kommer att uppmanas av styrelsen

att följa uppsatta regler som vi har.

Varning 2

kommer styrelsen att kalla berörd golvägare

för samtal, då vi tillsammans försöker att hitta en lösning som

passar berörda parter.

Varning 3

varningen gå ut på att man får en sista chans att bättra sig

Följer ej golvägaren denna regel trots ovanstående varningar så

finner vi ingen annan lösning än avhysning utan ersättning

23: Natur reservat regler gäller. Vi tar bara upp några regler här som vi måste tänka på.

Man får inte ta stenar, gräva ,hacka ,borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg jord eller sten.

Bryta kvistar fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter.

Medföra o kopplad hund.

Elda annat än på anvisad plats.

Vill ni veta mera klicka här.

Följ dom här enkla reglerna så slipper vi bråka med

TillsyningsMannen.

 

TillsyningsMannen.

Från och med säsongen 2013 gäller följande som godkändes av medlemmarna på årets föreningsstämman 24/3-2012

 

Vårstädning.

Vi gör följande på vårstädningen.

 Monterar partytältet.

 Tömmer mogna latrinkomposter.

 Monterar duschen.

•Monterar fotbollsnäten.

•Kontrolerar lekutrustning. (gungor mm. och utför ev reperationer.)

•Städning runt förråden toaletterna samt upplockning av ölburkar och annat skit som ev. ligger längst diken och stigar

Samt ev övriga sysslor som dyker upp.

 

Vi gör följande på Höst städningen.

•Monterar ner partytältet.

•Monterar ned duschvärmaren.

•Monterar ner näten på fotbollsmålen.

•Vinterkonserverar gräsklipparen elverket motorsågen mm.

•Städning runt förråden toaletterna samt upplockning av ölburkar och annat skit som ev. ligger längst diken och stigar

•Samt ev övriga sysslor som dyker upp.

Minst en från varje golv ska närvara på städ dagarna.

 Om inte någon från ett golv kommer så blir det ett vite på 500kr.

Vid gemensamma fester så som midsommar, Kubb samt Kräftskivan Så föreligger det ingen närvaroplikt vid förberedelserna till dessa då många tycker det ä kul att fixa inför det.

Men minst en från varje golv som har deltagit i någon av festerna ska hjälpa till att städa upp dagen efter.

Tider och datum kommer att finnas på hemsidan samt anslagstavlan.

Övriga sysslor som måste göras under säsongen är frivilligt

  

Tilläggsavtal nr 2 till arrendeavtal nr 1271/1350

Jordägare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, org nr: 802405-0216 Box 7669 103 94  Stockholm

 

Arrendator: Oxnö Mellanängen Campingförening, org nr: 802417-4271 c/o Kenneth Emretzon, Vågens gata 445, 136 61 Haninge

 

Fastighet och arrendeställe:

Del av fastigheten Stegsholm 3:1, Haninge kommun,  markupplåtelse för Campingplats vid Mellanängen Oxnö, Gålö

 

Arrendeavtal: Ref nr 1271/1350 tecknat 2004-04-26 jämte bilagor och tilläggsavtal

 

Mellan parterna gällande arrendeavtal nr 1271/1350 är uppsagt för villkorsändring till 180331. Med anledning av att parterna kommit överens om att förlänga nuvarande arrendeavtal har parterna denna dag träffat följande tillägg till arrendeavtalet: 

 

1. Arrendeavtalet förlängs med tre år från och med 2018-04-01 till och med 2021-03-31. Uppsägning ska ske senast nio (9) månader före avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med tre (3) år vid varje tillfälle och med samma uppsägningstid.  

 

2. Då arrendatorn inledningsvis inte har alla tältplatser uthyrda har parterna kommit överens om en inledningsvis intrappning av arrendeavgiften. Arrendeavgiften utgår med: 

40 000kr/år inkl. mervärdeskatt under perioden 2018-04-01 till och med 2019-03-31.   

52 000kr/år inkl. mervärdeskatt under perioden 2019-04-01 till och med 2020-03-31.  

64 000kr/år inkl. mervärdeskatt från och med 2020-04-01. 

 

3. Angiven arrendeavgift (grundavgiften) är anpassad till indextalet för oktober månad år 2016 (”bastalet”) enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid förändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Den arrendeavgift som ska betalas ska dock aldrig sättas lägre än det ovan angivna arrendebeloppet. Ändring ska alltid ske från och med den 1 januari efter det att oktober index föranlett omräkning.

 

4. §1A ändras till ”Campingplats för upp till 25 tält på fast träbotten, samt korttidscamping för upp till 25 tält.” 

 

 

5. §2 ändras till ”Byggnader och markområde uthyrs till arrendatorn i befintligt skick att användas för camping och korttidstältning enligt ovanstående omfattning. Husvagnscamping får ej förekomma”

 

6. §5 ändras till: ”Jordägaren tillhandahåller sommarvatten i 5 st. vattenposter inom arrendestället. Eftersom risken är stor för skador på ledningsnätet om det finns vatten i ledningarna när temperaturen sjunker under fryspunkten, kan jordägaren inte ange när sommarvattnet sätts på/stängs av. Arrendatorn är medveten om att vattentillgången är begränsad och anmodas därför hushålla med vattnet så att förbrukningen av vatten hålls på en låg nivå.”  

 

7. §12 ändras till: ”Det åligger arrendatorn att upprätta och tillämpa ordningsregler för den egna verksamheten inom arrendestället och därvid tillse att allmänheten inte hindras från tillträde till badstrand eller till anslutande skogar och stränder. Camping avser tältning i tält om max 30 kvm på fasta träbottnar. Träbottnar inklusive kompletterande trallgolv (uteplats) i ett stycke får max vara 60 kvm. Tält får ej förses med väggar eller dörr av annat material än tältduk.”

8. I övrigt gäller arrendeavtalet med oförändrade villkor. 

 

 

Det innebär att föreningsavgiften blir per golv följande.

2018 / 3500:-

2019 / 4000:-

2020 / 4500:-

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Styrelsen.