Mellanängens Campingförening.
                                   Vi i MCF lite snyggare, lite bättre!

  Stadgar

§ 1 Förening

Föreningens namn: Oxnö Mellanängens Campingförening'

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att utan vinstsyfte driva en Campingförening.

§ 3 Föreningens organisation

Föreningens högsta beslutande organ är Föreningsstämman. Föreningsstämman skall årligen utse en styrelse. Varav en ordförande, vise ordförande, kassör, sekreterare, revisor samt 2 st. supleanger.

§ 4 Säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Haninge.

§ 5 Medlemskap

Medlem kan endast antas efter att ha godkänt föreningens stadgar och ordningsregler. Medlem kan sägas upp om ej ordningsregler och stagar följs.

§ 6 Antagande av medlem

Ansökan om inträde i föreningen skall behandlas och avgöras av styrelsen. Styrelsen skall besluta om villkor för associering av medlem. Avslag motiveras inte.

§ 7 Ordinarie och extra stämma

Ordinarie stämma hålls årligen för maj månads utgång. Extra stämma hålls när styrelsen finner skäl därtill. Kallelse till föreningsstämma tillställs samtliga medlemmar med minst två veckors varsel. Varje medlem har en röst på föreningsstämman. Associerad medlem har ingen röst. Som stämmans beslut skall gälla den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal skall avgörande ske genom lottning. Årsavgiften för nästa säsong beslutas på stämman.

§ 8 Ärende vid ordinarie stämma m.m.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: Val av stämmoordförande. Justering av röstlängd. Val av två justeringsmän, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad föredragning av styrelsen årsberättelse och revisorns berättelse, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och arbetsutskottet för föregåendes års förvaltning, fastställande av budgetram för nästkommande kalenderår, val av styrelse, val av revisor.

§ 9 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ordinarie ledamöter, samt minst tre och högst sex suppleanter. Styrelsen utses varje år av ordinarie stämma.

§ 10 Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska avgöra frågor om medlemskap, Utse ledamöterna i föreningens arbetsutskott, tillse att föreningen fullgör sitt ändamål och att des verksamhet drivs i enlighet med dessa stadgar, besluta hur föreningen skall tecknas, årligen fastlägga budget för verksamheten samt årligen upprätta förvaltningsberättelse med räkenskapshandlingar och tillsätta revisorerna senast första maj påföljande år.

§11 Styrelsens sammanträden

Styrelsen skall samanträda direkt efter den stämma på vilken den utsetts. Vid sådant sammanträde skall styrelsen bestämma tid för sina sammanträden intill nästföljande ordinarie stämma suppleanterna i styrelsen skal underrättas om styrelsesammanträdena. Suppleant har rätt att närvara vid styrelsesammanträdena. Styrelsen är beslutför när mins hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal skall avgörandet ske genom lottning.

§ 12 Arbetsutskottet

Arbetsutskottet skall bestå av fyra ledamöter som utsätts av styrelsen. Arbetsutskottet skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer fastställa den närmare regler och system som erfordras för uppnående av föreningens ändamål handha föreningens ekonomi och upprätta förslag till budget för närmast kommande räkenskapsår.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Revision

Föreningen skall ha en revisor och en revisorsuppleant för årlig granskning av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt. Revisorn och revisorsuppleanten skall vara auktoriserade revisorer.

§ 15 Upphörande av medlemskap

Medlemskap i föreningen skall upphöra sex månader efter det att begäran om utträde inkommit till föreningen. Detsamma gäller när föreningen säger upp medlem.

§ 16 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar eller för föreningens upplösning erfordras att beslut fattas på två efter varandra följande stämmor, den senare minst två veckor efter den förra. Fråga om stadgeändring eller upplösning skall anges i kallelsen till den stämma på vilket frågan skall behandlas

§ 17 Likvidation

Om upplösning av föreningen beslutas, skall vad som återstår av des tillgångar, efter det att skulderna betalts, fördelas mellan dem som vid tiden för upplösningen är medlemmar i föreningen.